Jan-Mikael Bexhed

Partner
+46 (0) 70 612 57 25
janmikael.bexhed@caswa.se

Primary practices

Corporate Governance, Dispute Resolution and Arbitration, Constitutional Law and European Law,
Art and Culture Heritage Law.

Languages

Swedish, English

Profile

Jan-Mikael Bexhed has a very broad and solid experience from various legal fields. His main focus today is commercial litigation including arbitration and administrative litigation. He has successfully represented parties in several high profile cases before the Swedish Supreme Administrative Court and the European Court of Justice in Luxemburg. In addition, Jan-Mikael Bexhed has Constitutional Law and Art and Culture Heritage Law as main focus areas. He is considered as a heavy weightier among legal advisors in Sweden and very well connected in the legal community.

Career

• Calissendorff Swarting, Partner (2017-)
• SALC, Partner (2010-2016)
• Uppsala University (Högskolan på Gotland), Adjunct Associate Professor, Culture Heritage Law (2009-2013)
• BXD Juridik, Consultant (2006-2010)
• Skandia, Senior Legal Advisor (2006-2008)
• Skandia, Appointed Executive Vice President (2001)
• Skandia, Appointed Senior Vice President (1993)
• Skandia, Company Secretary (1995-2006)
• Skandia, General Counsel (1994-2006)
• Skandia, Appointed Vice President (1990)
• Skandia, Legal and tax counsel (1985-1994)
• Assistant Judge, Stockholm Administrate District Court (1985)
• Committee Secretary, Ministry of Finance (1982-1985)
• Service and Junior Judgeships (1979-1982)

Appointments

• Director of the Swedish Bar Association (2014-)
• Lecturer and examiner in Constitutional and European Law for the Swedish Bar Exam (2015-)
• The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, Director (2001-2006)
• The Swedish Securities Council (Sw. Aktiemarknadsnämnden), Expert (1999-2005), Member (2006-)
• Insurance Sweden (Sw. Svensk Försäkring, Sveriges Försäkringsförbund), Substitute and Director (1997-2004)
• InsureSec Disciplinary Committee, Member (2013-)
• Stockholm Center for Commercial Law, The Scientific Council Member (2000-) and the Research Panels for European law, Insurance Law and Tax Law (2003-)
• Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet, Director (2000-)
• Europarättslig Tidskrift, Member of the Editorial Board (1998-)
• Föreningen för utgivande av svensk juristtidning, Member (2019-)
• Kommittén för reavinstuppskov, bitr. sekreterare (SOU 1985:38-39)
• Reklamskatteutredningen, expert (SOU 1988:17)
• Kapitalförlustutredningen, expert (SOU 1995:137)
• Följerättsutredningen, expert (SOU 2014:36)
• Utredningen om kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd, expert (SOU 2017:55)
• Föreningen för lagstiftningslära, Director (2007-)
• Nationellt centrum för flexibelt lärande, Vice Chairman (2000-2005), appointed by the Swedish Government
• Botniabanan AB, Director (2001-2006) and Vice Chairman (2007-2009), appointed by the Swedish Government
• Stiftelsen Maserliez-rummen, Chairman (2008-2017)

Distinctions

• Awarded H.M. The King´s Medal in the 8th  size with the ribbon of the Order of the Seraphim in January 2018

Memberships

• Member of the Swedish Bar
• IBA
• Försäkringsjuridiska Föreningen
• Institute of Art and Law
• Institut für Kunst und Recht
• ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), Sweden

Education

• Stockholm University, LL.M. (1978), cum laude
• Stockholm University, LL.L. (Sw. jur.lic.) (1992)

Articles (in Swedish if not otherwise indicated)

• Samhällets tillsyn över museibanorna m.m., i SOU 1978:18 Museijärnvägar, Betänkande av utredningen om museijärnvägsföreningar, s.69
• Uppskov även vid benefikt förvärv av ersättningsfastighet, SN 1987 s. 278
• Luxemburgparagrafen prövad av regeringsrätten, SN 1990 s. 273
• Rättskällorna inom skatterätten – kan de förbättras och göras mer lättillgängliga?, SN 1990 s. 541
• Rättsprövning mer långtgående än resning, FT 1991 s. 347
• Förvärvskällebegreppet – En eller flera förvärvskällor, licentiatavhandling, 1992
• Unit linked-försäkringsbolagens beskattning, SN 1992 s. 221
• Retroaktiv skattelagstiftning – kan regeringsformens förbud kringgås?, SN 1993 s, 153
• Stämpelskattelagen – missuppfattning av järnvägsbegreppet, SvSkT 1993 s.124
• Laga och olaga förtäring av alkoholdrycker på tåg och stationsområden, i Maträtt – Lätt seriösa betraktelser över mat och rätt, 2 uppl., 1994 s. 107
• Engångsskattemålet – några kommentarer, NFT 1995 s. 145
• Retroaktiv skattelag – ”särskilda skäl” för skrivelse till riksdagen, SvSkT 1996 s, 161
• Anglo-amerikansk rättsimperialism och svensk avtalsskrivningstradition - några synpunkter i Vänbok till Erland Strömbäck, 1996 s. 43
• Beskattningen av utländska livförsäkringar – några invändningar, SvSkT 1997 s. 518
• Rättstillämpning i stället för maktutövning RÅ 1997 ref. 18, i Rättsfall att minnas, 1998 s. 451
• Jessica Safir v. Skattemyndigheten i Dalarnas län, formerly Skattemyndigheten Kopparbergs län or how a 12-year-old saw off the Swedish Revenue (with a little help from her friends): a commentary on the European Court’s judgement, International Insurance Law Review, No. 6 1998 (co-author Philip Woolfson)
• Obefogad kritik av Lagrådet – men ändå tveksamheter i förmögenhetsskattelag­stiftningen, SN 1998 s. 860
• EG-domstolens dom i Victoriamålet – ytterligare synpunkter, ERT 1999 s. 339
• Om kravet att begära förhandsavgörande från EG-domstolen – Vängby och EG-rätten, JT 1998-99 s. 818
• Vinstutdelningsförbudet i konventionella livförsäkringsbolag – Frågorna kring lagstiftninginens tillkomst kvarstår, NFT 2002 s. 353
• Kan förvaltningsprocessen förbättras? – Några provaktiva fudneringar med särskild inriknting på skattemål, i Festskrift till Gustaf Lindencrona, 2003 s. 109
• European Court of Justice opens the way for pan-European occupational pensions, Journal of Financial Regulation and Compliance 2003, p. 303
• Ytterligare ett steg mot paneuropeiska pensioner, ERT 2007 s. 877
• Domstolsprövning säkerställer byggnadsminne, JT 2007-08 s. 796
• Svenska kyrkans förfoganderätt över sina kyrkobyggnader kontra kulturminneslagens skyddsbestämmelser – domar från Regeringsrätten, JT 2007-08 s. 883
• Kulturegendomsrätt – vad är det?, i Stockholm Centre for Commercial Law I, 2008 s. 33
• Insurance för International Arbitrators: Immunity From Liability, Existent Coverage, Exclusions and Control of Risk, TDM (Transnational Dispute Management) April 2011 (co-author Cornel Marian)
• L’inalénabilité dans le pays du Nord, i L’inaliénabilité des collections, performances et limites?, 2012, s 157
• Lagrådet och Aktiemarknadsnämnden – några synpunkter, i Aktie, aktiebolag, aktiemarknad – en vänbok till Johan Munck, 2013 s.53
• Avvecklingen av fideikommiss – angeläget allmänt intresse eller icke angeläget enskilt intresse?, i Blandade fång En vänbok till Magnus Carlsson, 2014 s. 75
• Europakonventionen – Behövs en ny grund för prövningstillstånd i HD/HFD och bör ökade krav ställas på advokater och ombud?, i ERT 2015 s. 64
• Antik utförsellagstiftning, i Kulturarv – att skapa historia för framtiden, 2015 s. 43
• Kulturmiljölagen i rättspraxis, FT 2017 s. 475
• Näringsfrihet och vinstbegränsning, SvJT 2018 s. 128 (co-author Anders Thorstensson)
• Viktigt klargörande som stärker egendomsskyddet, SvJT 2019 s. 389
• In addition Reviews on legal litterature and Opinion articles in the daily press